„ЦИЕС“ ЕООДcies logo 2023

ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ /ЦИЕС/ ЕООД

Адрес:
6006, Стара Загора,
ул. „Индустриална” 2
Тел.: +359 42 620 368
Факс: +359 42 602 377
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ctec-sz.com


Управител:
инж. Благовеста Шинева


За контакти:
инж.Благовеста Шинева
Година на основаване:
2002 г.

 

Предмет на дейност: 

Изпитване и оценяване съответствието на технически
продукти, сертификация на системи за управление,
контрол, технически надзор на СПО, обследване за
енергийна ефективност и обучения.


Продукти:
• Нотифициран пред EK орган (NB 1871) за оценяване
съответствието на технически продукти в
съотвестиве с:
Директива 2006/42/EO - МАШИНИ; Директива
2000/14/EC - ИЗЛЪЧВАН ШУМ от машини и
съоръжения, които работят на открито; Директива
2014/30/EC -ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ
• Регламент (ЕС) СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 305/2011; 
• Регламент (ЕС) ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 2016/425;
• Акредитирана лаборатория за изпитване на машини,
съоръжения и устройства в съответствие с БДС EN
ISO/IEC 17025 – извършва изпитване за безопасност,
шум, вибрации, електромагнитна съвместимост и
други показатели;

• Лаборатория за изпитване на лични предпазни средства -
филтриращи полумаски, маски за обща употреба и защитно
облекло за определяне пропускането на аерозоли;

• Акредитирана в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025
и нотифицирана пред ЕК лаборатория за изпитване
на строителни продукти по физико-механични,
химични характеристики, изпитване и класификация
за реакция на огън;
• Aкредитиран в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17021
oрган за сертификация на системи за управление по
ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001
• Обследване за енергийна ефективност на
промишлени системи и сертифициране на сгради;
• Орган за контрол от вид А акредитиран в
съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020 да извършва
контрол за електробзопасност, физични и химични
фактори на работна среда, площадки за игра на
открито и закрито;
• Лицензиран орган за технически надзор на
съоръжения с повишена опасност;
• Лецензиран център за професионално обучение и
Бизнес школа.

cies 16082023 3

Изтече валидността на сертификати на лични предпазни средства, издадени съгласно Директива 89/686/ЕИО

За личните предпазни средства (ЛПС), чието съответствие е оценено съгласно процедури по Директива 89/686/ЕИО, издадените ЕО сертификати за изследване на типа и/или решения за одобрение на съответствието бяха валидни до 21 април 2023 г., освен ако не са изтекли преди тази дата.

Преходните разпоредби на Регламент (ЕС) 2016/425 относно личните предпазни средства предвиждаха 1 година преходен период, т.е. до 21 април 2019 г., през който ЛПС, които са в съответствие с Директива 89/686/ЕИО и са пуснати на пазара до тази дата, можеха да се предоставят на пазара до изчерпване на наличните количества.

Пълният текст можете да прочeтете ТУК.

cies 16082023 2

Новият Регламент за машините е официално публикуван

На 30.06.2023 г. в Официалния вестник на Европейския съюз е публикуван новият Регламент (ЕС) 2023/1230 относно машините. Новото законодателство трансформира Директивата за машините от 2006 г. в регламент.

Регламентът влиза в сила във всички държави-членки 20 дни след обявяването му. От официалното влизане в сила на регламента започва да тече 42-месечен преходен период. След изтичане на преходния период прилагането на регламента ще стане задължително.

Център за Изпитване и Европейска Сертификация вече публикува на своя сайт основните промени в Регламента: https://rb.gy/9nj3a

Пълният текст можете да прочетете ТУК.

cies 16082023 1

Двадесет години Център за изпитване и европейска сертификация

"Център за изпитване и европейска сертификация" (ЦИЕС) ЕООД отпразнува своя 20-годишен юбилей със стилно тържество в присъствието на свои клиенти, партньори и представители на държавни институции.

Гостите бяха посрещнати лично от управителя инж. Благовеста Шинева. Под нейно ръководство, компанията се наложи като авторитетен български орган за изпитване и сертификация, с широко портфолио от услуги и с клиенти в над 40 държави.

Пълния текст можете да прочетете ТУК.

CIES

Новите предизвикателства пред производителите на машини. Предстои Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно машиностроителните изделия

Един от основните законодателни актове, уреждащи хармонизирането на основните изисквания за здраве и безопасност на машините на ниво ЕС, е Директивата за машините 2006/42/ЕО (ДМ), която е  публикувана на 9.06.2006 г. и влиза в сила на 29.12.2009 г.

Настоящата статия има за цел да предостави обобщена информация на икономическите оператори от сектор машиностроене относно това какво налага преразглеждането на Директива Машини, какви са проблемите при нейното прилагане и как тези проблеми могат да бъдат решени с въвеждането на новия регламент.

Пълният текст можете да прочeтете ТУК.

cies 02 19 2

ЦИЕС отговоря на предизвикателствата на „Коронавирус“ с лични предпазни средства 

Разговор с инж.Благовеста Шинева, управител на „Център за изпитване и европейска сертификация“ (ЦИЕС) ЕООД, гр. Стара Загора за необходимостта от български орган за сертификация на предпазни маски, защитни шлемове, и друго защитно оборудване, известно като лични предпазни средства.

Пълният текст можете да прочетете ТУК.

cies 02 19

Функционалната сложност на машините изисква все по-голямо внимание и отговорност към безопасността. Стандарт БДС EN ISO 13849-1:2015

Коментар на инж. Розалина ГИЧЕВА, електроинженер, ръководител отдел „Оценяване съответствието на машини и електрически съоръжения“ при „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД, гр.Стара Загора

Сложността на машините днес нараства с увеличаване на тяхната функционалност. Производството на индустриални машини става все по-сложно със задълбочаващите се изисквания към вградения софтуер и електроника. В управлението на модерните машини се интегрират все повече функции. Много конструктори и производители са изправени пред предизвикателствата на тези нови и постоянно променящи се фактори.

Пълният текст можете да прочетете ТУК.