„ЦИЕС“ ЕООДCIES

ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ /ЦИЕС/ ЕООД

Адрес:
6006, Стара Загора,
ул. „Индустриална” 2
Тел.: +359 42 620 368
Факс: +359 42 602 377
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ctec-sz.com


Управител:
инж. Благовеста Шинева


За контакти:
инж.Благовеста Шинева
Година на основаване:
2002 г.

 

Предмет на дейност: 

Изпитване и оценяване съответствието на технически
продукти, сертификация на системи за управление,
контрол, технически надзор на СПО, обследване за
енергийна ефективност и обучения.


Продукти:
• Нотифициран пред EK орган (NB 1871) за оценяване
съответствието на технически продукти в
съотвестиве с:
Директива 2006/42/EO - МАШИНИ; Директива
2000/14/EC - ИЗЛЪЧВАН ШУМ от машини и
съоръжения, които работят на открито; Директива
2014/30/EC -ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ
• Регламент (ЕС) СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 305/2011; 
• Регламент (ЕС) ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 2016/425;
• Акредитирана лаборатория за изпитване на машини,
съоръжения и устройства в съответствие с БДС EN
ISO/IEC 17025 – извършва изпитване за безопасност,
шум, вибрации, електромагнитна съвместимост и
други показатели;

• Акредитирана в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025
и нотифицирана пред ЕК лаборатория за изпитване
на строителни продукти по физико-механични,
химични характеристики, изпитване и класификация
за реакция на огън;
• Aкредитиран в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17021
oрган за сертификация на системи за управление по
ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001
• Обследване за енергийна ефективност на
промишлени системи и сертифициране на сгради;
• Орган за контрол от вид А акредитиран в
съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020 да извършва
контрол за електробзопасност, физични и химични
фактори на работна среда, площадки за игра на
открито и закрито;
• Лицензиран орган за технически надзор на
съоръжения с повишена опасност;
• Лецензиран център за професионално обучение и
Бизнес школа.

CIES

Новите предизвикателства пред производителите на машини. Предстои Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно машиностроителните изделия

Един от основните законодателни актове, уреждащи хармонизирането на основните изисквания за здраве и безопасност на машините на ниво ЕС, е Директивата за машините 2006/42/ЕО (ДМ), която е  публикувана на 9.06.2006 г. и влиза в сила на 29.12.2009 г.

Настоящата статия има за цел да предостави обобщена информация на икономическите оператори от сектор машиностроене относно това какво налага преразглеждането на Директива Машини, какви са проблемите при нейното прилагане и как тези проблеми могат да бъдат решени с въвеждането на новия регламент. Пълния текст можете да прочтете  ТУК.

CIES

ЦИЕС отговоря на предизвикателствата на „Коронавирус“ с лични предпазни средства 

Разговор с инж.Благовеста Шинева, управител на „Център за изпитване и европейска сертификация“ (ЦИЕС) ЕООД, гр. Стара Загора за необходимостта от български орган за сертификация на предпазни маски, защитни шлемове, и друго защитно оборудване, известно като лични предпазни средства. Пълния текст можете да прочетете ТУК.

CIES

Функционалната сложност на машините изисква все по-голямо внимание и отговорност към безопасността. Стандарт БДС EN ISO 13849-1:2015

Коментар на инж. Розалина ГИЧЕВА, електроинженер, ръководител отдел „Оценяване съответствието на машини и електрически съоръжения“ при „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД, гр.Стара Загора

Сложността на машините днес нараства с увеличаване на тяхната функционалност. Производството на индустриални машини става все по-сложно със задълбочаващите се изисквания към вградения софтуер и електроника. В управлението на модерните машини се интегрират все повече функции. Много конструктори и производители са изправени пред предизвикателствата на тези нови и постоянно променящи се фактори. Пълния текст можете да прочетете ТУК.